Μαθήματα Rhino με πιστοποίηση McNeel®

Παρουσίαση

•  Rhino, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

125

Ασκήσεις
Εφαρμογές

465

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση της McNeel® παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και αναγνωρίζεται σε Ελλάδα και Eξωτερικό.

McNeel® Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training Centers της McNeel® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι πιστοποιημένος καθηγητής της McNeel® στην Ελλάδα.

Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων.


Ο κ. Εξαρχόπουλος είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που κατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις. Αυτό διασφαλίζει την εξειδίκευση και την αξιοπιστία του ομίλου μας σε προγράμματα CAD και φωτορεαλισμού:


  • Autodesk ® | Autodesk Certified Instructor, από το 2015
  • Chaosgroup® | V-ray Licensed Trainer, από το 2016
  • McNeel® | Authorized Rhino Trainer, από το 2013

Το πρόγραμμα πιστοποιημένων εκπαιδευτών της McNeel® παρέχει στους εκπαιδευτές το ύψιστο επίπεδο εκπαίδευσης στη χρήση λογισμικού της εταιρείας. Ο ακρογωνιαίος λίθος αριστείας του προγράμματος πιστοποίησης ACI εδράζεται στην παροχή υπηρεσιών προπονητικής (coaching), συμβουλευτικής (mentoring), αξιολόγησης και διαπίστευσης πρώτης ποιότητας στους καλύτερους εκπαιδευτές που μπορούν να διδάξουν τα προγράμματα της εταιρείας αποτελεσματικά. Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή-2D Σχεδιασμός
2 Παρουσιάζοντας τα Viewports
3 Γραμμές εργαλείων
4 Δημιουργία αρχείου – Επιλογή Template μονάδων μέτρησης
5 Save, Save As
6 Μορφές εμφάνισης αντικειμένων (Shaded, Wireframe, Ghosted, Aristic, Pen)
7 Viewport-Capture to File – Capture to Clipboard
8 Πλοήγηση 3D μοντέλου – επαναφορά πλοήγησης με πλήκτρα Home-End
9 Μονάδες μέτρησης – ανοχής
10 Φιλοσοφία εντολών του Rhino
11 Επιλογή αντικειμένων
12 Μετακίνηση σε άξονες Χ, Υ Σύροντας, Καθετότητα με το Shift – μετακίνηση σε άξονα Ζ με το Control
13 Αναίρεση νέας λάθους με Undo-Redo
14 Line-Line: From Midpoint
15 Line: Tangent from Curve
16 Line: Perpendicular from Curve
17 Polyline – Explode
18 Object Snaps – Έλξεις
19 Trim, Split & Join
20 Fillet-Chamfer
21 Project-Planar
22 Sketch
23 Παλέτα Properties – Line Type
24 Παλέτα Layers
25 Rectangle: Corner to Corner – Rectangle: Center to Corner
26 Rectangle 3 Points
27 Polygon: Center Radius – Polygon: Star
28 Circle: Center, Radius – Υποεπιλογή Circumference
29 Circle: Diameter – Circle: 3 points – Circle: Around Curve
30 Mirror – Πρακτική εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
31 Array
32 Array Polar
33 Array Crv
34 Set Cplane
35 Blend Crv
36 Interpolate Curve
37 Interpolate Crv on Srf
38 Picture Frame
39 Ellipse (From Center)
40 Control Points – Edit Points & Rebuild
41 Τροποποιητής Gumball
42 Record History
43 Fair – Degree
44 Hide-Show
45 Curve Boolean
46 Distance – Length – Angle
47 Offset Curve
48 Offset Curve – Υποεπιλογές – Both Sides, Cap
49 Offset Curve on Surface
50 Extend Curve
51 Extend Curve on Surface
52 Arc (Center, Start, Angle)
53 Arc: Start, End, Point on Arc
54 Point-Points-Divide-Point Grid
55 Helix-Spiral
56 Text Object
57 Curve from 2 Views
58 Εντολή Move & Rotate
59 Copy
60 Orient – Orient 3 Points
61 Εξαγωγή αρχείου – εισαγωγή αρχείου
62 Dimensions – Hatch
63 Layouts – Ολοκλήρωση 2D Σχεδιασμού
64 Solid Primitives – 3D Modeling
65 Solid Primitives – Υποεντολές
66 Pipe
67 Boolean Difference, Union, Split, Intersection
68 Scale NU
69 Scale – Scale 2D
70 Rotate 3D
71 Extrude Curve
72 Revolve
73 Rail Revolve
74 Loft
75 Color Backfaces Flip
76 Sweep 1 Rail
77 Sweep 2 Rails
78 Network Surface
79 Patch Surface
80 Duplicate Edge & Extract IsoCurves
81 Project & Intersect
82 Extract WireFrame – Curve from Section
83 Cap Planar Holes
84 Blend Surface
85 Fillet Edge
86 Blend Edge
87 Chamfer Edge
88 Surface from 3 or 4 corner points-Plane: Corner to corner
89 Planar Srf
90 Offset Surface
91 Twist – Bend – Taper
92 Shear – Stretch
93 Cage Edit
94 Flow
95 Flow Along Surface
96 Explode – Extract Surface
97 Splop
98 Array on Surface
99 Align
100 Mesh
101 Mesh Primitives
102 Mesh Boolean
103 Single Mesh Face
104 Mesh Patch
105 Delete – Extract Mesh Face – Fill Hole
106 Render Φωτορεαλιστική Παρουσίαση
107 Render Settings
108 Lens Length
109 Point Light
110 Rectangular Light
111 Linear Light
112 Spot Light
113 Edit Light by High Light
114 Directional Light
115 Sun Properties
116 Εισαγωγή υλικού
117 Δημιουργία βασικού υλικού
118 Άνοιγμα – Αποθήκευση Υλικού
119 Basic Settings
120 Εισαγωγή εικόνας
121 Τροποποίηση εικόνας
122 Προσθήκη υφής
123 Blend Material
124 Environment
125 Ground Plane Ολοκλήρωση Φωτορεαλιστικής Παρουσίας

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Rhino:


Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εισαχθείς στο πρόγραμμα του Rhino, και στο δισδιάστατο σχεδιασμό, γνωρίζοντας τα Viewports και τις γραμμές εργαλείων, μέσα από αντίστοιχες πρακτικές εφαρμογές. Κατανοώντας τη δημιουργία αρχείου με την επιλογή Template μονάδων μέτρησης, είσαι σε θέση να περάσεις στις εντολές αποθήκευσης. Στα πλαίσια της συνάντησης, μαθαίνεις τις μορφές εμφάνισης αντικειμένων (Shaded, Wireframe, Ghosted, Artistic & Pen) και τα Viewports - Capture to File - Capture to Clipboard. Στην πορεία, πλοηγείσαι στο 3D μοντέλο, μαθαίνοντας την επαναφορά πλοήγησης με τα πλήκτρα Home & End και τις μονάδες μέτρησης-ανοχής. Αφού εξοικειωθείς με τη φιλοσοφία των εντολών του Rhino, θα περάσεις στην επιλογή αντικειμένων, έχοντας την ευκαιρία να καταπιαστείς με πρακτικά θέματα.

Στα πλαίσια της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα ασχοληθείς με τη μετακίνηση σε άξονες Χ, Υ, Σύροντας και με την καθετότητα με το Shift, αφιερώνοντας χρόνο στη μετακίνηση στον άξονα Ζ με το Control. Αφού μάθεις να αναιρείς ένα λάθος με τις εντολές Undo/Redo, θα περάσεις στο Line-Line: From Midpoint, στο Line:Tangent From Curve και στο Line: Perpendicular From Curve. Στην πορεία των μαθημάτων, θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς με τις εντολές Polyline-Explode, τα Object Snaps και τις έλξεις, τα Trim, Split & Join και 2 επαναληπτικά project. Έχοντας γνωρίσει τις εντολές Fillet-Chamfer και κάνοντας επαναληπτικές ασκήσεις, θα είσαι σε θέση να περάσεις σε σχετικά project-planar και του Sketch.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με την παλέτα Properties - Line type και την παλέτα Layers, αφιερώνοντας χρόνο στα πρακτικά θέματα. Αφού κατανοήσεις τη χρήση του Rectangle: Corner to Corner -Rectangle: Center to Corner, θα περάσεις στο Rectangle με 3 Points και στις επιλογές Polygon:Center Radius - Polygon:Star. Έχοντας εξοικειωθεί με τις επιλογές αυτές με επαναληπτικά project, θα είσαι σε θέση να χειριστείς τα Circle: Center, Radius - Υποεπιλογή Circumference και Circle: Diameter-Circle: 3 points - Circle: Around Curve. Στη συνέχεια, θα ασχοληθείς με το Mirror, κάνοντας επαναληπτικές ασκήσεις, το Array και το Array Polar, προτού καταπιαστείς με το Array Crv.

Στόχος της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι το Set CPlane, το Blend Crv και Match Crv, προτού περάσεις σε εντολές όπως το Interpolate Curve - Control Point Curve, το Interpolate Crv on Srf και το Picture Frame. Έχοντας εξοικειωθεί με το Ellipse from Center και τα Control Points, Edit Points & Rebuild, θα είσαι σε θέση να χειριστείς αποτελεσματικά τον τροποποιητή Gumball, να πλοηγηθείς στο Record History και στο Fair-Degree, αναλαμβάνοντας επαναληπτικά project. Τέλος, θα έχεις την ευκαιρία να χειριστείς τις εντολές Hide-Show, αφιερώνοντας χρόνο σε σειρά σχετικών παραδειγμάτων.

Στα πλαίσια της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις να χρησιμοποιείς τις εντολές Curve Boolean, Distance Length-Angle, Offset Curve και τις υποεπιλογές Both Sides, Cap. Αφού εξοικειωθείς με το Offset Curve on Surface και το Extend Curve, θα ασχοληθείς με 1 επαναληπτική άσκηση και θα περάσεις στο Extend Curve on Surface. Αποκτώντας ευχέρεια στο χειρισμό των Arc (Center, Start, Angle) και Start, End, Point on Arc, θα είσαι σε θέση να χειριστείς τα Point-Points-Divide και Point Grid. Η συνάντηση ολοκληρώνεται με τις επιλογές Helix & spiral, μέσα από τις αντίστοιχες, πρακτικές τους εφαρμογές.

Στόχος της 6ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να περάσεις στις επιλογές Text Object, Curve from 2 Views και στην εντολή Move & Rotate. Αφού χειριστείς την επιλογή Copy, θα προχωρήσεις σε πρακτικά θέματα πάνω στις επιλογές Orient-Orient 3 Points και την εξαγωγή αρχείου, την εισαγωγή αρχείου και τις διαστάσεις Dimensions-Hatch. Η συνάντηση ολοκληρώνεται με επαναληπτικό project και πρακτικά θέματα πάνω στα Layouts με την ολοκλήρωση του δισδιάστατου σχεδιασμού.

Στόχος της 7ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να περάσεις στη 3D μοντελοποίηση, κατανοώντας τα Solid Primitives και τις υποεντολές, μέσα από σειρά πρακτικών εφαρμογών. Έχοντας μάθει να χειρίζεσαι το Pipe και τα Boolean Difference, Union, Split και Intersection, θα είσαι σε θέση να περάσεις στις εντολές Scale NU, Scale-Scale 2D, Rotate 3D και Extrude Curve. Στην πορεία της συνάντησης, θα ασχοληθείς με τις εντολές Revolve, Rail Revolve και Loft, αφιερώνοντας χρόνο στα συνοδευόμενα, πρακτικά παραδείγματα.

Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να χειρίζεσαι τα Color Backfaces Flip, να κάνεις Sweep με 1 ή 2 Rails και να χειρίζεσαι το Network Surface, μέσα από σειρά πρακτικών εφαρμογών. Αφού εξοικειωθείς με το Patch Surface και τις επιλογές Duplicate Edge & Extract IsoCurves, θα είσαι σε θέση να χειρίζεσαι αποτελεσματικά project & intersect, extract wireframe -curve fromsection και τα cap planar holes, αφιερώνοντας χρόνο στα πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές. Έχοντας αποκτήσει την απαιτούμενη ευχέρεια στις εντολές Blend Surface και Fillet Edge, θα μπορέσεις να χειριστείς αποτελεσματικά την εντολή Blend Edge, όπως θα έκανες σε πραγματικές συνθήκες. Τέλος, θα αφοσιωθείς στις επιλογές Chamfer Edge και Surface from 3 or 4 corner points-plane για την επιλογή corner to corner.

Στόχος της 9ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να χειριστείς αποτελεσματικά εντολές όπως η Planar Srf, η Offset Surface και η Twist, προτού περάσεις στις εντολές Bend και Taper. Έχοντας αφομοιώσει το χειρισμό των Shear και Stretch, θα είσαι σε θέση να χρησιμοποιείς το Cage Edit, το Flow και το Flow Along Surface, μαθαίνοντας περισσότερα για το Explode και το Extract Surface. Αφού εξοικειωθείς με το Splop και το Array on Surface, θα περάσεις στην επιλογή Align μέσα από σειρά επαναληπτικών ασκήσεων.

Στόχος της 10ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι στο πλέγμα Mesh, αλλά και τα Mesh Primitives, αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στο επαναληπτικό project. Αφού εξοικειωθείς με τα Mesh Boolean και τα Single Mesh Face, θα είσαι σε θέση να χειριστείς αποτελεσματικά με την εντολή Mesh Patch και να περάσεις στις επιλογές Delete- Extract Mesh Face και Fill Hole. Στην πορεία του μαθήματος, θα ασχοληθείς με το άκρως ενδιαφέρον κομμάτι του Render, φωτορεαλιστικής παρουσίασης, μέσα από το χειρισμό των Render Settings, του Lens Length και του Point Light, ολοκληρώνοντας με το Rectangular Light.

Στόχος της συνάντησης αυτής είναι να μάθεις να χειρίζεσαι τις εντολές Linear Light, Spot Light και Edit Light, μέσα από σειρά πρακτικών εφαρμογών. Έχοντας εξοικειωθεί με τα Directional Light, Sun Properties και την εισαγωγή υλικού στη σκηνή σου, θα μπορείς να δημιουργείς, να ανοίγεις και να αποθηκεύεις ένα βασικό υλικό για τις σχεδιαστικές σου ανάγκες. Στη συνέχεια, θα ασχοληθείς με τα Basic Settings, την εισαγωγή και την τροποποίηση εικόνας, ολοκληρώνοντας τους σκοπούς της εκπαιδευτικής συνάντησης.

Στόχος της συνάντησης αυτής είναι να μάθεις να προσθέτεις υφή και να κάνεις Blend Material, ολοκληρώνοντας, έτσι, την ύλη του Rhino 3D.


•  Rhino 6: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του Rhino.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο