Μαθήματα Javascript με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Παρουσίαση

• Javascript, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

86

Ασκήσεις
Εφαρμογές

180Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

Certified Instructor

Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή στην Javascript
2 Τι είναι η Javascript
3 Διαφορά μεταξύ μαθήματος και προγράμματος
4 Το πρώτο σενάριο Javascript
5 Εισαγωγή εξωτερικού αρχείου Javascript
6 Δεσμευμένες λέξεις στην Javascript
7 Βασικές έννοιες της Javascript
8 Γνωριμία με το DOM
9 Οι μέθοδοι alert(), confirm και prompt() του αντικειμένου window
10 Οι μέθοδοι write() και writeln() του αντικειμένου document
11 Τύποι δεδομένων
12 Μεταβλητές
13 Αριθμητικοί τελεστές & τελεστές σύγκρισης
14 Λογικοί Τελεστές
15 Μοναδιαίοι τελεστές αύξησης/μείωσης & συνένωση αλφαριθμητικών
16 Πίνακες
17 Συναρτήσεις parselnt(), parseFloat() και eval()
18 Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Javascript
19 Δομή επιλογής
20 Ένθετα if
21 Δομή πολλαπλής επιλογής switch
22 Δομές επανάληψης while & do...while
23 Δομές προκαθορισμένης επανάληψης for & for ...in
24 Εντολές break & continue
25 Τρόποι δημιουργίας αντικειμένων
26 Προσπέλαση των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου με τη χρήση της δεσμευμένης λέξης with και της δομής for/in
27 Αλυσίδα πρωτοτύπων (prototype chain)
28 Η έννοια της συνάρτησης
29 Εντολή return
30 Ανώνυμες συναρτήσεις1
31 Αναδρομικές συναρτήσεις
32 Καθολικές συναρτήσεις της Javascript
33 Δεσμευμένη Λέξη this & δημιουργία αντικειμένων με συναρτήσεις
34 JSON
35 Εισαγωγή στα βασικά αντικείμενα της Javascript
36 Αντικείμενο Array
37 Μέθοδοι του αντικειμένου Array
38 Αντικείμενο Math
39 Αντικείμενο String
40 Τρόποι αλλαγής εμφάνισης αλφαριθμητικού
41 Αντικείμενο Date
42 Εφαρμογή των μεθόδων του αντικειμένου Date
43 Εισαγωγή στα συμβάντα
44 Συμβάντα ποντικιού Ι - MouseOver, MouseOut
45 Συμβάντα ποντικιού II - Συμβάν Click
46 Συμβάν Load
47 Συμβάν Focus
48 Συμβάν Blur
49 Μέθοδος εγγραφής χειριστών συμβάντων - Ακροατές συμβάντων (Event Listeners)
50 Διάδοση συμβάντων - Οι φυσαλίδες συμβάντων - Ακροατές συμβάντων (Event Listeners)
51 Τι είναι το DOM
52 Το αντικείμενο document στο μοντέλο DOM
53 Μέθοδοι του αντικειμένου document
54 Προσπέλαση των κόμβων στοιχείων με χρήση της τιμής ID
55 Η ιδιότητα innerHTML
56 Προσπέλαση του αντικειμένου με χρήση του ονόματος της ετικέτας
57 Προσπέλαση με το όνομα της κλάσης
58 Προσπέλαση κόμβων με βάση τους επιλογείς CSS
59 Προσπέλαση των κόμβων ιδιοτήτων
60 Εργασία με τους κόμβους κειμένου
61 Κίνηση στο DOM
62 Προσθήκη κόμβων στο DOM
63 Εισαγωγή και αφαίρεση κόμβων
64 Δυναμικά στιλ (dynamic styles)
65 Αντικείμενο Form
66 Το στοιχείο εισαγωγής (input)
67 Πλαίσιο κειμένου
68 Πλαίσιο εισαγωγής συνθηματικού
69 Ραδιοπλήκτρα
70 Πλαίσια ελέγχου
71 Λίστες
72 Επικύρωση των δεδομένων της φόρμας με τη χρήση Javascript
73 Δημιουργία φόρμας
74 Κανονικές παραστάσεις
75 Ειδικοί χαρακτήρες και σύμβολα
76 Έλεγχος εγκυρότητας φόρμας με τη χρήση κανονικών παραστάσεων
77 Το αντικείμενο image
78 Δεσμοί - Το αντικείμενο links
79 Εργασία με τους εικονοχάρτες
80 Το αντικείμενο window
81 Εφαρμογή μεθόδων του αντικειμένου window
82 Άνοιγμα και κλείσιμο παραθύρων
83 Η μέθοδος setInterval()
84 Αντικείμενο navigator
85 Αντικείμενο screen
86 Τα "μπισκότα" (cookies)

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση της Javascript


Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση εκμάθησης της Javascript, θα μάθεις περισσότερα για το τι είναι η Javascript και για το ποια είναι η διαφορά μεταξύ σεναρίου και προγράμματος. Ερχόμενος σε επαφή με το πρώτο σενάριο javascript, θα εξοικειωθείς με τη χρήση εξωτερικών αρχείων javascript και με δεσμευμένες λέξεις σε αυτή. Αποκτώντας δε κατανόηση βασικών εννοιών της, θα γνωρίσεις περισσότερα για το DOM, μαθαίνοντας τις μεθόδους alert(), confirm και prompt() του αντικειμένου window. Οι μέθοδοι write() και writeln() του αντικειμένου document συνιστούν το τελευταίο αντικείμενο της τρέχουσας εκπαιδευτικής συνάντησης.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση των μαθημάτων Javascript, θα περάσεις σε θέματα διάκρισης τύπων δεδομένων και θα εξοικειωθείς με τις έννοιες των μεταβλητών, των αριθμητικών τελεστών και των τελεστών σύγκρισης, αφιερώνοντας χρόνο στις πρακτικές εφαρμογές. Κατανοώντας τη χρήση των λογικών τελεστών, θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς με τους μοναδιαίους τελεστές αύξησης/μείωσης και συνένωσης αλφαριθμητικών, προτού περάσεις στη χρήση πινάκων. Οι συναρτήσεις parselnt(), parseFloat() και eval() αποτελούν αντικείμενο μελέτης της ενότητας αυτής, έτσι ώστε να περάσεις σε θέματα εισαγωγής στον προγραμματισμό με τη γλώσσα javascript. Η δομή επιλογής και τα ένθετα if κλείνουν τη 2η εκπαιδευτική συνάντηση.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις τον τρόπο σύνταξης της δομής πολλαπλής επιλογής switch, τις δομές επανάληψης while & do...while και τις δομές προκαθορισμένης επανάληψης for & for...in. Οι εντολές break & continue και οι τρόποι δημιουργίας αντικειμένων αποτελούν αντικείμενο μελέτης, δίνοντάς σου τα εφόδια που χρειάζεσαι για την προσπέλαση των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου με τη χρήση της δεσμευμένης λέξης with και της δομής for/in.

Η έννοια της συνάρτησης αποτελεί αντικείμενο μελέτης της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης των μαθημάτων πάνω στη Javascript, με την εντολή return να αναλύεται διεξοδικά. Οι ανώνυμες συναρτήσεις και οι αναδρομικές συναρτήσεις αποτελούν αντικείμενο μελέτης, προτού περάσεις στη χρήση καθολικών συναρτήσεων της Javascript. Η δεσμευμένη λέξη this και η δημιουργία αντικειμένων με συναρτήσεις, καθώς και η χρήση JSON είναι μερικά μόνο από τα αντικείμενα που θα βρεις άκρως ενδιαφέροντα και συναρπαστικά. Με την κατανόηση αυτών, θα μπορέσεις να προχωρήσεις στα βασικά αντικείμενα της Javascript, στο αντικείμενο Array, στις μεθόδους του αντικειμένου Array και στο αντικείμενο Math.

Στόχος της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εξοικειωθείς με το αντικείμενο string, προτού ασχοληθείς με την εφαρμογή ιδιοτήτων και μεθόδων του αντικειμένου string και του αντικειμένου date. Η εφαρμογή μεθόδων του αντικειμένου Date και η εισαγωγή στα συμβάντα, όπως τα Mouseover, mouseout και το συμβάν click, συνιστούν αντικείμενο εξάσκησης για την ευρύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των εισαγόμενων στοιχείων. Τα συμβάντα Load, Focus και Blur, καθώς και η μέθοδος εγγραφής χειριστών συμβάντων και οι Event Listeners αποτελούν πεδίο δράσης για τους επίδοξους, μαθητευόμενους προγραμματιστές.

Στόχος της 6ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι η διάδοση των συμβάντων, οι λεγόμενες φυσαλίδες και οι ακροατές (Event Listeners). Κατανοώντας το τι είναι DOM και το αντικείμενο document στο μοντέλο DOM, μαθαίνεις τις μεθόδους του αντικειμένου document και την προσπέλαση των στοιχείων με χρήση της τιμής ID. Η ιδιότητα innerHTML και η προσπέλαση του αντικειμένου με χρήση του ονόματος της ετικέτας αποτελούν αντικείμενο διεξοδικής ανάλυσης, έτσι ώστε να μπορέσεις να αντιληφθείς την προσπέλαση με το όνομα της κλάσης, την προσπέλαση κόμβων με βάση τους επιλογείς CSS και την προσπέλαση των κόμβων ιδιοτήτων, για να μάθεις να αξιοποιείς την εργασία με τους κόμβους κειμένου.

Στόχος της 7ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εισαχθείς στην κίνηση στο DOM, να μάθεις περισσότερα για την προσθήκη κόμβων σε αυτό και να κατανοήσεις την εισαγωγή και την αφαίρεση κόμβων. Τα δυναμικά στιλ και το αντικείμενο της φόρμας, όπως επίσης το πλαίσιο κειμένου, το πλαίσιο εισαγωγής συνθηματικού και τα ραδιοπλήκτρα θα σε απασχολήσουν στα πλαίσια αυτής της συνάντησης. Μαθαίνοντας να χειρίζεσαι τα πλαίσια ελέγχου και τις λίστες, θα είσαι σε θέση να "σχεδιάζεις" φόρμες αποτελεσματικά.

Στόχος της 8ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις περισσότερα για την υποβολή της φόρμας στο διακομιστή, για την επικύρωση των δεδομένων της φόρμας με τη χρήση javascript και για τη δημιουργία φόρμας, ώστε να κατανοήσεις τις κανονικές περιστάσεις. Η χρήση ειδικών χαρακτήρων και συμβόλων και ο έλεγχος εγκυρότητας της φόρμας με τη χρήση κανονικών παραστάσεων αποτελούν χρήσιμα εργαλεία, τα οποία θα σε βοηθήσουν να χειριστείς τους δεσμούς, το αντικείμενο links και να εργάζεσαι με τους εικονοχάρτες.

Στόχος της 9ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να φορτώνεις εικόνες εκ των προτέρων με τη βοήθεια του κατασκευαστή image(), να χειρίζεσαι το αντικείμενο window και να εφαρμόζεις μεθόδους του αντικειμένου αυτού, ανοίγοντας και κλείνοντας παράθυρα. Η χρήση της μεθόδου setInterval() και των πλαισίων αποτελούν ένα μέρος της ύλης που θα σου κινήσει το ενδιαφέρον, καθώς θα είσαι σε θέση να χειρίζεσαι εμβόλιμα πλαίσια και να χρησιμοποιείς την ετικέτα <iframe> για να ενσωματώνεις μια ιστοσελίδα μέσα σε μια άλλη. Εξίσου σημαντικά, ωστόσο, θα βρεις τα αντικείμενα navigator και screen.

Στόχος της 10ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να καταλάβεις τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα "cookies", να αντιληφθείς τη χρήση της τεχνολογίας Ajax, των "θηκών" και του Canvas. Η δημιουργία σχημάτων, εικόνων και χρωμάτων, αλλά και κειμένου, αποτελούν αντικείμενα ιδιαίτερα χρήσιμα, τα οποία θα σε βοηθήσουν να εισαχθείς στην jQuery και να καταπιαστείς με τη μέθοδο ready().

Στόχος της 11ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι τους επιλογείς, να χρησιμοποιείς τη μέθοδο CSS, να προσπελαύνεις στοιχεία του εγγράφου και να χειρίζεσαι περιεχόμενα εγγράφων, αφιερώνοντας χρόνο σε θέματα πρακτικής εφαρμογής. Η προσθήκη και η αφαίρεση κλάσεων, η αφαίρεση και η εμφάνιση αντικειμένων και τα εφέ κίνησης και ολίσθησης θα σε βοηθήσουν να κάνεις τη σελίδα ή την εφαρμογή σου διαδραστική, περνώντας, έτσι, σε θέματα animation και πρόσθετων jQuery UI.


•  Javascript 5 : Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση της Javascript.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Web Design: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο