Μαθήματα Inventor CAM/HSM με παγκόσμια πιστοποίηση Autodesk®

Παρουσίαση

•  Inventor CAM/HSM, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

65

Ασκήσεις
Εφαρμογές

128Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση

Το μάθημα για το Inventor CAM/HSM είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο πραγματοποιείται στις αδειοδοτημένες μονάδες της Αθήνας, Δάφνης και Αμαρουσίου του ομίλου FACEtoFACE®.


Mετά από την ολοκλήρωση των μαθημάτων σας αποκτάτε τη βεβαίωση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιθανή μοριοδότηση για τους φακέλους Αναπτυξιακών Προγραμμάτων(Ε.Σ.Π.Α.).

Σας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα Certiport του ομίλου μας, σε Αθήνα, Δάφνη, Μαρούσι, να αποκτήσετε τις παρακάτω πιστοποιήσεις:


  • Inventor CAM/HSM | Autodesk Certified User
  • Inventor CAM/HSM | Autodesk Certified Professional

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τις προϋποθέσεις, και τον τρόπο απόκτησης.

η πιστοποίηση της Autodesk® παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και αναγνωρίζεται σε Ελλάδα και Eξωτερικό.

Autodesk® Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training Centers της Autodesk® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Autodesk® στην Ελλάδα κατά ACI -από το 2015.

Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων.


Ο κ. Εξαρχόπουλος είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που κατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις. Αυτό διασφαλίζει την εξειδίκευση και την αξιοπιστία του ομίλου μας σε προγράμματα CAD και φωτορεαλισμού:


  • Autodesk ® | Autodesk Certified Instructor, από το 2015
  • Chaosgroup® | V-ray Licensed Trainer, από το 2016
  • McNeel® | Authorized Rhino Trainer, από το 2013

Το πρόγραμμα πιστοποιημένων εκπαιδευτών της Autodesk® παρέχει στους εκπαιδευτές το ύψιστο επίπεδο εκπαίδευσης στη χρήση λογισμικού της εταιρείας. Ο ακρογωνιαίος λίθος αριστείας του προγράμματος πιστοποίησης ACI εδράζεται στην παροχή υπηρεσιών προπονητικής (coaching), συμβουλευτικής (mentoring), αξιολόγησης και διαπίστευσης πρώτης ποιότητας στους καλύτερους εκπαιδευτές που μπορούν να διδάξουν τα προγράμματα της εταιρείας αποτελεσματικά. Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή Inventor HSM
2 Εισαγωγή CNC
3 Σύγχρονα Λογισμικά
4 Στρατηγικές Κοπής
5 Simulate
6 Δημιουργία Setup
7 Pattern και Folder
8 Αναφορά στο πάνελ Orientation
9 Αναφορά στην καρτέλα CAM Options
10 Κοπτικά Εργαλεία
11 Ταχύτητα Περιστροφής Εργαλείου
12 Πρόωση
13 Αναφορά στην καρτέλα Tool
14 Αντιστάθμιση Ακτίνας
15 Αναφορά στην καρτέλα Geometry – Height
16 Αναφορά στην καρτέλα Passes
17 Αναφορά στην καρτέλα Linking
18 Καθαρισμός Επιφάνειας
19 2D Contour
20 Αναφορά στo εργαλείο Drill
21 2D Pocket
22 Bore
23 Τύποι Σπειρωμάτων
24 Σπειροτόμηση με Κολαούζα
25 Αναφορά στο εργαλείο Thread
26 Contour the Part Tutorial 2
27 Machine the Internal Pocket-Tutorial 2
28 To Drill the Threaded Holes
29 Tap Holes – Tutorial 2
30 To Drill the Counterbored Hole
31 To Machine the Counterbore – Tutorial 2
32 To Machine the Chamfer – Tutorial 2
33 Compare and edit
34 Adaptive Clearing
35 3D Pocket
36 Setup Tool Library Adaptive Clearing
37 To Rest Rough Using 3D Pocket
38 To Machine Steep Areas Using Contour
39 To Machine Shallow Areas Using Scallop
40 To Use Scallop for a Finishing Operation
41 To Machine the Base Surface Using Horizontal
42 To Machine Fillets Using Pencil Milling
43 To Finish the Part
44 To Face the Part
45 To Perform Outside Contouring (2D)
46 To Rough Using Adaptive Clearing
47 To Rest Machine Using Adaptive Clearing
48 To Finish the Horizontal Surfaces
49 To Finish Steep Areas with Contour
50 To Machine Using Parallel Finishing
51 Αναφορά στην καρτέλα Tool 1
52 Αναφορά στην καρτέλα Tool 2
53 Αναφορά στην καρτέλα Geometry
54 Αναφορά στην καρτέλα Radii
55 Αναφορά στην καρτέλα Passes
56 Αναφορά στην καρτέλα Linking
57 Δημιουργία κοπτικού εργαλείου τόρνου
58 To Create a Turning Setup
59 Face Cylindrical Stock
60 To Machine a Turning Profile
61 To Machine a Groove
62 To Cut an External Thread
63 Cut Off the Part
64 Post Process
65 Sheet setup

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Inventor CAM/HSM:


Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση, θα παρακολουθήσεις μια εισαγωγή στο InventorHSM και στο CNC προγραμματισμό. Αφού αποκτήσεις την ανάλογη εξοικείωση με τα κοπτικά εργαλεία και με σύγχρονα λογισμικά, θα παρακολουθήσεις τις στρατηγικές κοπής, την ταχύτητα περιστροφής εργαλείου και θα δεις τους διάφορους τύπους σπειρωμάτων. Τέλος, θα μάθεις περισσότερα πάνω στη σπειροτόμηση με κολαούζα.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση, θα καταπιαστείς με τις εντολές προώθησης, αντιστάθμισης ακτίνας και stimulate, κατανοώντας τους τρόπους δημιουργίας setup, pattern και folder. Η επίδειξη του πάνελ orientation και task manager, καθώς και της καρτέλα επιλογών CAM Options και Tool παρέχει πλήρη ενημέρωση για σωστή χρήση των αντίστοιχων εντολών.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση, θα παρακολουθήσεις μια αναφορά στην καρτέλα Geometry και Height, στις καρτέλες Passes και Linking και σε θέματα καθαρισμού επιφανείας. Εργασίες 2D Contour, χρήσης του εργαλείου Drill και του 2D Pocket αναλύονται επαρκώς, προτού περάσεις στην εντολή Bore, στο εργαλείο Thread και στο Contour.

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση, θα ασχοληθείς με το Machine the Internal Pocket, με τις εργασίες To Drill the Threaded Holes και Tap Holes και το Drill the Counterbored Hole. Στη συνέχεια, θα περάσεις στη χρήση Machine the Counterbore, Machine the Chamfer, στη χρήση του compare and edit και στο adaptive clearing. Οι εντολές 3D Pocket, Setup Tool Library Adaptive Clearing και Rest Rough Using 3D Pocket αναλύονται, επίσης, διεξοδικά.

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση, θα ασχοληθείς με εργασίες Machine Steep Areas Using Contour, Machine Shallow Areas Using Scallop και Scallop for a Finishing Operation και Machine the Base Surface Using Horizontal. Στη συνέχεια, θα περάσεις σε εργασίες χρήσης του Machine Fillets Using Pencil, Finish the Part και Face the Part, για να ολοκληρώσεις με τη χρήση του Perform Outside Contouring (2D).

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να χειρίζεσαι τις εντολές Rough Using Adaptive Clearing, Rest Machine Using Adaptive Clearing, Finish the Horizontal Surface και Finish Steep Areas with Contour. Η χρήση των επιλογών Machine Using Parallel Finishing, Machine Fillets Using Pencil αναλύονται στα πλαίσια της συνάντησης, προτού περάσεις στις καρτέλες Tool, Geometry, Radii, Passes και Linking.

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση, θα έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις εργασίες δημιουργίας κοπτικού εργαλείου τόρνου, χρήσης του Create a Turning Setup και Face Cylindrical Stock, για να λάβεις τις βάσεις χρήσης του Face Cylindrical Stock και Machine a Turning Profile. Πριν την ολοκλήρωση της συνάντησης, θα έχεις εξοικειωθεί πλήρως με τις επιλογές Face Cylindrical Stock και Machine a Turning Profile.


•  Inventor CAM/HSM 2019: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο