Μαθήματα HTML με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Παρουσίαση

• HTML, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

86

Ασκήσεις
Εφαρμογές

343Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

Certified Instructor

Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή
2 Κειμενογράφοι – Text Editors
3 Εγκατάσταση Text Editor
4 Ιστορική Αναδρομή HTML
5 Σύνολο Tags Μαθημάτων
6 Εύρεση & Εγκατάσταση Google Chrome
7 Σύνδεση Text Editor με το φυλλομετρητή
8 Tags Έναρξης & Λήξης
9 Ετικέτα DOCTYPE
10 Ετικέτα HTML
11 Ετικέτα HEAD
12 Ετικέτα ΜΕΤΑ
13 Ετικέτα TITLE
14 Η χρησιμότητα του utf8
15 Ετικέτα BODY
16 Ετικέτες Η1 έως Η6
17 Ετικέτα PARAGRAPH
18 Break Line – Αλλαγή Γραμμής
19 HorizontalR – Οριζόντια Γραμμή
20 Μορφοποίηση HorizontalR
21 Προσθήκη Σχολίου
22 Πλάγια Γραφή – Italic Text
23 Έντονη Γραφή – Bold Text
24 Typewriter
25 Ετικέτες Small & Big
26 Ετικέτα Διεύθυνσης – Address
27 Ετικέτα Acronym
28 Ετικέτα Σύντμησης – ABBR
29 Ετικέτα BDO
30 Ετικέτα BLOCKQUOTE
31 Ετικέτα EM
32 Ετικέτα STRONG
33 Ετικέτα DFN
34 Ετικέτα CODE
35 Ετικέτα SAMP
36 Ετικέτα KBD
37 Ετικέτες VAR & CITIES
38 Ετικέτα DEL
39 Ετικέτα INS
40 Ετικέτα PRE
41 Ετικέτα Q
42 Ετικέτα SUB
43 Ετικέτα SUP
44 Φόρμες
45 Input
46 Input Text
47 Password Κωδικός
48 Radio
49 Checkbox
50 File
51 Reset
52 Button
53 Submit
54 Image – Alt -Submit
55 Hidden
56 TextArea
57 TEXTAREA_DISABLE
58 TEXTAREA_READONLY
59 SELECT_AUTO
60 SELECT_MULTIPLE
61 SELECT_SIZE
62 SELECT_OPTION
63 SELECT_OPTION_GROUP
64 Ετικέτα Fieldset
65 Ετικέτα LEGEND
66 Image
67 Α_HREF
68 Ετικέτα UL_LI (Δημιουργία Λίστας με Κουκκίδες)
69 Ετικέτα OL_LI (Δημιουργία Λίστας με Αριθμούς)
70 Ετικέτες DL_DT_DD
71 Ετικέτα Table (Δημιουργία Πίνακα)
72 Table Cellpadding
73 Table Frame_Box_Boarder_VOID (Πλαίσια Πίνακα)
74 Table Above – Below
75 Table Vsides-Hsides
76 Table Lhsides-Rhsides
77 Table Rules_Rows_Cells
78 Table Rules_None_All_Groups
79 Rules Summary (Αναγνώστες Οθόνης)
80 Table Widht – Height
81 Table Cellspacing
82 Table Caption
83 Link CSS
84 Style
85 DIV
86 Span

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση της HTML:


Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εισαχθείς στον κύκλο των μαθημάτων πάνω στην HTML και να παρακολουθήσεις την παρουσίαση των διαφόρων κειμενογράφων. Μαθαίνοντας να εγκαθιστάς Text Editors και μαθαίνοντας για τη γλώσσα αυτή μέσω μιας ιστορικής αναδρομής, θα περάσεις στο σύνολο των ετικετών, αλλά και στην εύρεση και εγκατάσταση του γνωστού φυλλομετρητή Google Chrome. Η σύνδεση του κειμενογράφου με το φυλλομετρητή κρίνεται ως μια ιδιαιτέρως σημαντική διαδικασία και θα πρέπει να δώσεις τη δέουσα προσοχή.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς τις ετικέτες έναρξης και λήξης, καθώς και πολλές άλλες ετικέτες χρήσιμες στην προγραμματιστική διαδικασία. Αποκτώντας εξοικείωση με τη θέση και τη χρησιμότητα των ετικετών DOCTYPE, HTML, HEAD, META και TITLE, θα μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τη ροή του προγραμματισμού και θα αποκτήσεις την κατάλληλη εξοικείωση με την όλη διαδικασία. Μαθαίνοντας δε να προσαρμόζεις το κείμενο στην κωδικοποίηση UTF8, θα είσαι σε θέση να αποφεύγεις ανεπιθύμητα αποτελέσματα κατά την παρουσίαση του κώδικά σου. Η ετικέτα του κυρίου σώματος BODY θα σε απασχολήσει στα μαθήματα που έπονται των ετικετών.

Η 3η εκπαιδευτική συνάντηση αποσκοπεί στη χρήση των ετικετών H1 έως H6 και στη χρήση της ετικέτας παραγράφου για τις ανάγκες σωστής οργάνωσης του κώδικά σου. Μαθαίνοντας να χωρίζεις γραμμές με Break Line και να χρησιμοποιείς και να μορφοποιείς την οριζόντια γραμμή, θα περάσεις σε θέματα προσθήκης σχολίου και επεξεργασίας κειμένου με πλάγια ή έντονη γραφή.

Στόχος της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χρησιμοποιείς τον κειμενογράφο και να αξιοποιείς ετικέτες όπως οι small & big, διεύθυνσης και ακρωνυμίου, περνώντας σε λειτουργίες σύντμησης του κειμένου και χρήσης πλαισίου συντομεύσεων. Αρκετές ασκήσεις συνοδεύουν τα κεφάλαια της ύλης, έτσι ώστε να αφομοιώσεις τις απλές αυτές λειτουργίες, προτού περάσεις σε πιο σύνθετα και ενδιαφέροντα εργαλεία.

Στόχος της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις τη λειτουργία των ετικετών STRONG, DFN, CODE, SAMP, KBD, VAR και CITIES για τις ανάγκες του έργου σου. Η χρήση της διακριτής διαγραφής μπορεί να φανεί χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις όπου απαιτείται αυτό το εφέ.

Στόχος της 6ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να υπογραμμίζεις κείμενο και να προσθέτεις αγγλικά εισαγωγικά στο κείμενό σου. Η χρήση δείκτη και τα εφέ της πλάγιας και της έντονης γραφής θα σου φανούν εξαιρετικά χρήσιμα.

Στα πλαίσια της 7ης εκπαιδευτικής συνάντησης θα μάθεις να χρησιμοποιείς τον κειμενογράφο, τις ετικέτες Small και Big και τα ακρωνύμια, παράλληλα με την ετικέτα της σύντμησης του κειμένου σου. Η χρήση της ετικέτας για ρήσεις ενδείκνυεται για περιπτώσεις όπου θέλεις να τονίσεις το πλαίσιο προβολής του κειμένου. Αρκετές ασκήσεις συμπληρώνουν το θεωρητικό υπόβαθρο όπου βασίζεται η εκπαίδευσή σου.

Στόχος της 8ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χρησιμοποιείς τις ετικέτες STRONG, DFN, CODE, SAMP, KBD και VAR & CITIES, για να περάσεις, στη συνέχεια, στη χρήση της διακριτής διαγραφής.

Στόχος της 9ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις πώς γίνεται η υπογράμμιση του κειμένου, πώς προσθέτεις αγγλικά εισαγωγικά και πώς βάζεις δείκτη στο κείμενό σου. Κατανοώντας τη χρήση ετικέτας υπομνήματος και τους τρόπους εισαγωγής εικόνας στη σελίδα σου, θα μάθεις να χρησιμοποιείς την αναφορά A_HREF και τις ετικέτες για τη δημιουργία λίστα με κουκκίδες ή αριθμούς.

Στόχος της 10ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να εφαρμόζεις ετικέτες DL_DT_DD και πίνακα, αλλά και πώς να προσαρμόζεις τις αποστάσεις μεταξύ των κελιών, τα πλαίσια και γενικότερα τη διαμόρφωση αυτών για ένα βέλτιστο οπτικό αποτέλεσμα. Στα πλαίσια της συνάντησης, θα αφιερώσεις χρόνο στο χειρισμό των γραμμών, των στηλών και των κελιών με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, προτού περάσεις στην επόμενη ενότητα

Στόχος της 11ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χρησιμοποιείς κανόνες στους πίνακες, αναγνώστες οθόνης και να προσαρμόζεις τις διαστάσεις πλάτους και ύψους, προτού καταπιαστείς με τη χρήση της λεζάντας. Μαθαίνοντας να συνδέεις αρχείο Link CSS με HTML και στιλ, θα περάσεις σε πρακτικές διαίρεσης μιας σελίδας σε ενότητες DIV για να πραγματοποιήσεις τις αισθητικές παρεμβάσεις της επιλογής σου.

Στόχος της 12ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να έχεις μια πρακτική εφαρμογή όσων έμαθες με επαναληπτικές ασκήσεις.

Στη 13η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με επαναληπτικές ασκήσεις για πρακτική εφαρμογή.

Στη 14η εκπαιδευτική συνάντηση θα κάνεις επανάληψη της ύλης που διδάχτηκες στις προηγούμενες συναντήσεις μέσα από επαναληπτικής ασκήσεις.

Στόχος της 15ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να ολοκληρώσεις εργασία, το θέμα της οποίας μπορείς να προτείνεις εσύ.

Στόχος της 16ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να υλοποιήσεις εργασία με θεματολογία της επιλογής σου.

Στόχος της 17ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να κάνει μια γενική επανάληψη, προχωρώντας στην ολοκλήρωση της τελικής σου εργασίας.


•  HTML 5 : Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση της HTML.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Web Design: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο