Μαθήματα Cinema 4D με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Παρουσίαση

•  Cinema 4D, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

93

Ασκήσεις
Εφαρμογές

293Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

Certified Instructor

Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Περιβάλλον εργασίας Cinema 4D
2 Απόψεις Viewports_Menu_View
3 Απόψεις Viewports_Menu_Display
4 Απόψεις Viewports_Menu_Panel
5 Menu File
6 Μενού Επεξεργασίας (Edit)
7 Project Settings
8 Εντολή Make Editable
9 Επιλογές Points-Edges-Polygons
10 Εργαλεία Selection
11 Εντολή Cone
12 Attribute Basic
13 Attribute Coord
14 Attribute Caps
15 Εντολή Cube
16 Εντολή Cylinder
17 Εντολή Disc
18 Εντολή Plane
19 Εντολή Sphere
20 Εντολή Torus
21 Εντολή Capsule και Oil Tank
22 Εντολή Tube
23 Εντολές Pyramid
24 Εντολή Platonic
25 Εντολή Figure
26 Εντολή LandScape
27 Εντολή Relief
28 Εντολή Null
29 Εργαλειοθήκη Object
30 Έλξεις Snap
31 Τύποι Snap
32 Εντολή Enable Axis
33 Εντολή Spline Freehand
34 Εντολή Spline Bezier
35 Εντολή B-Spline
36 Εντολή Linear Spline
37 Εντολή Spline Cubic
38 Εντολή Akima
39 Εντολή Spline Arc
40 Εντολή Circle
41 Εντολή Helix
42 Εντολή_n-Side
43 Εντολή Rectangle
44 Εντολή Spline Arc
45 Εντολή Text
46 Εντολή_Spline Flower
47 Τροποποιητής Subdivision Surfaces
48 Τροποποιητής Extrude
49 Τροποποιητής Extrude Face
50 Χρησιμότητα Τροποποιητών Extrude
51 Τροποποιητής Lathe
52 Εντολή Loft
53 Εντολή Sweep
54 Εντολή Bezier
55 Layers
56 Εντολή Array
57 Εντολή Boole
58 Εντολή Spline Mask
59 Εντολή Instance
60 Εντολή Symmetry
61 Εντολή Bend
62 Εντολή Bulge
63 Εντολή Shear
64 Εντολή Taper
65 Εντολή Twist
66 Εντολή Free Form Deformer FFD
67 Εντολή Squash and Stretch
68 Εντολή Melt
69 Εντολή Explosion
70 Εντολή_ Wrap
71 Εργαλείο Create_Point
72 Εργαλείο Edge_Cut
73 Εργαλείο Knife
74 Εργαλείο Close Polygon Hole
75 Εργαλείο Extrude_Inner
76 Εργαλείο Matrix_Extrude
77 Δημιουργία Animation
78 Δημιουργία Τυπικού Υλικού
79 Εφαρμογή Υλικού
80 Εισαγωγή Εικόνας σε Υλικά
81 Μετακίνηση Εικόνας Σε Αντικείμενο
82 Δημιουργία Υφής Bump
83 Αποθήκευση Υλικών
84 Επιλογή Αντανάκλασης Reflection
85 Επιλογή Αδιαφάνειας Transparency
86 Environment
87 Light
88 SpotLight
89 Area Light
90 IES Lights
91 Infinite Light
92 Sun Light
93 Shadow

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

‎  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Cinema 4D:


Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση θα εισαχθείς στο Cinema 4D και στον τρόπο προβολής των αντικειμένων και της σκηνής του, μέσω του περιβάλλοντος εργασίας του. Θα μάθεις να πλοηγείσαι στο κύριο μενού εργασιών και θα εξοικειωθείς με τις εντολές Make Editable και Points-Edges-Polygons, αποκτώντας εμπειρία μέσα από πληθώρα πρακτικών εφαρμογών ανά κεφάλαιο.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα έρθεις σε επαφή με βασικά εργαλεία του λογισμικού, όπως το εργαλείο επιλογής (Selection) και ιδιοτήτων (Attributes) με τις επιλογές Basic, Coord και Caps. Παρακολουθώντας τα μαθήματα για τις εντολές των σχημάτων κύβου, κυλίνδρου, δίσκου και πεδίου, θα είσαι σε θέση, με το πέρας της συνάντησης, να χειρίζεσαι και να εκτελείς βασικές εργασίες, μέσα από τη μελέτη των σχετικών ασκήσεων.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα γνωρίσεις μερικές από τις πιο σημαντικές εντολές χειρισμού του Cinema 4D, όπως η σφαίρα, ο τόρος, η κάψουλα και η η εντολή "δεξαμενής πετρελαίου" (oil tank). Μέσα από την εξοικείωση με τις εντολές του σωλήνα (Tube) και της πυραμίδας (Pyramid), θα είσαι σε θέση να προσαρμόζεις το έργο σου στο επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ μέσα από πρακτικές εφαρμογές θα γνωρίσεις τον τρόπο χειρισμού των εντολών πλατωνικού (Platonic), σχήματος (figure), τοπίου (Landscape) και "ανακούφισης" (Relief).

Κατά τη διάρκεια της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα έρθεις σε επαφή με την εντολή μηδενικού (null) και θα γνωρίσεις τη χρησιμότητα που προσφέρουν οι επιλογές της εργαλειοθήκης Object. Μέσα από τις έλξεις συγκράτησης Snap και την κατανόηση των τύπων αυτών, θα μπορέσεις να προχωρήσεις σε πιο σύνθετες εντολές χειρισμού του σχεδίου σου, όπως είναι η ενεργοποίηση αξόνων και η Spline με ελεύθερο σχέδιο (freehand). Μαθαίνοντας να χειρίζεσαι τις εντολές Spline Bezier και B-Spline, θα ολοκληρώσεις το αντικείμενο της συνάντησης μέσα από ποικίλες πρακτικές εφαρμογές.

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση θα συνεχίσεις την εκμάθηση εντολών σχημάτων μέσα από την ενασχόληση με παραδείγματα πάνω σε γραμμική Spline, σε Spline κύβου, καθώς και την εκμάθηση χειρισμού των εντολών Κύκλου και Έλικα. Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί με την εξάσκηση πάνω σε πρακτικά θέματα, μεταξύ άλλων, πάνω στις εντολές ορθογωνίων και Spline τόξων.

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι εντολές κειμένων, να αξιοποιείς τον τροποποιητή υποδιαίρεσης επιφανειών και τον τροποποιητή εξώθησης και εξώθησης προσόψεων, ώστε να προσαρμόζεις το σχέδιό σου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες του έργου που σου ανατίθεται κάθε φορά στις ασκήσεις που συνοδεύουν το εκπαιδευτικό υλικό. Κατανοώντας τη χρησιμότητα του τροποποιητή τόρνου (Lathe) και τις εντολές βάσης στήλης και "σκουπίσματος" (Sweep), θα αποκτήσεις την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για τη μετάβαση σε πιο σύνθετα εργαλεία χειρισμού των επιπέδων σχεδίασης.

Προχωρώντας στα εκπαιδευτικά αντικείμενα της 7ης συνάντησης, θα μάθεις να χειρίζεσαι την εντολή των καμπυλών Bezier και να χειρίζεσαι τις στρώσεις του έργου σου, αξιοποιώντας τα εργαλεία των εντολών πινάκων, Boole και μάσκας Spline. Μέσα από την παρακολούθηση των πρακτικών εφαρμογών, θα καταπιαστείς στην πράξη με τις εντολές Instance και Συμμετρίας (Symmetry), μαθαίνοντας, στην πορεία των μαθημάτων, να λυγίζεις, να τραβάς και να "συνθλίβεις" αντικείμενα.

Έχοντας "κατακτήσει" ορισμένες από τις βασικές λειτουργίες του Cinema 4D, είσαι σε θέση, πλέον, στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση, να χειριστείς αποτελεσματικά προχωρημένες εντολές για να λιώνεις, να προκαλείς έκρηξη και να αναδιπλώνεις στοιχεία του σχεδιαστικού σου έργου. "Παίζοντας" με τη δημιουργία σημείων και με την περικοπή γωνιών, θα ασχοληθείς με τα εργαλεία "μαχαίρι" (knife) και κλεισίματος πολυγωνικής οπής, ώστε να προχωρήσεις σε λειτουργίες που απαιτούν χρήση πιο περίπλοκων εργαλείων, όπως αυτό της εξώθησης εσωτερικού μέρους και εξώθησης μήτρας.

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση πάνω στην εκμάθηση του λογισμικού Cinema 4D, θα ασχοληθείς με τη δημιουργία κινουμένων γραφικών Animation, ενώ πληθώρα ασκήσεων θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις τον τρόπο χειρισμού εμφάνισης (render) του σχεδιαστικού αποτελέσματος. Με τη δημιουργία ενός τυπικού υλικού και την εφαρμογή αυτού πάνω στο σχέδιό σου, θα είσαι σε θέση να εισαγάγεις εικόνες σε υλικά, να μετακινείς εικόνες σε αντικείμενα και να "πειραματίζεσαι" με την υφή αναγλύφου (bump). Η συνάντηση ολοκληρώνεται μέσα από πρακτικά θέματα στις δυνατότητες που παρέχει η αντανάκλαση (Reflection) του φωτός πάνω στα υλικά.

Κατά τη διάρκεια της 10ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις να προσαρμόζεις την αδιαφάνεια στο έργου σου, "παίζοντας" με τις επιλογές περιβάλλοντος και προσαρμόζοντας το φωτισμό, τους προβολείς και το φωτισμό της περιοχής. Συνεχίζοντας πάνω στις επιλογές φωτισμού, θα ολοκληρώσεις τα μαθήματα της συγκεκριμένης ενότητας, χειριζόμενος τις εντολές της σκιάς.

Εργασία, με προτεινόμενη θεματολογία από τον Εκπαιδευόμενο

Εξετάσεις για την Πιστοποίηση


•  Cinema 4D 20: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο