Μαθήματα Illustator με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Παρουσίαση

•  Adobe Illustrator, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

75

Ασκήσεις
Εφαρμογές

288Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

Certified Instructors

Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή στο Adobe Illustrator
2 Εργαλειοθήκη
3 Παλέτες
4 Δημιουργία & Αποθήκευση
5 Άνοιγμα αρχείου & Αποθήκευση
6 Προβολές
7 Κατάσταση Απεικόνισης
8 Δημιουργία απλών αντικειμένων
9 Δημιουργία ελλείψεων αντικειμένων
10 Δημιουργία πολυγώνων αντικειμένων
11 Δημιουργία αστεριών αντικειμένων
12 Δημιουργία λάμψεων
13 Δημιουργία ευθύγραμμων τμημάτων
14 Δημιουργία τόξων
15 Δημιουργία ελίκων
16 Δημιουργία ορθογώνιου δικτυώματος
17 Επιλογή – από-επιλογή αντικειμένων
18 Μαγικό ραβδί – λάσο
19 Εντολή Select
20 Αποθήκευση – Μετονομασία & Διαγραφή επιλογής
21 Ομαδοποίηση Κλείδωμα αντικειμένων
22 Απόκρυψη περιγράμματος επιλογής
23 Τακτοποίηση αντικειμένων
24 Μετακίνηση – Αντιγραφή – Ευθυγράμμιση
25 Γέμισμα αντικειμένων
26 Εργαλεία Σταγονόμετρο & Γεμίσματος
27 Ανάμιξη χρωμάτων γεμίσματος μεταξύ αντικειμένων
28 Δημιουργία μοτίβων
29 Δημιουργία Ντεγκραντέ
30 Περιγράμματα
31 Μετασχηματισμοί
32 Παλέτα Transform
33 Λειτουργία Transform Each
34 Σχεδίαση – Επεξεργασία & Ανασχηματισμός
35 Εργαλεία Μολύβι & Πινέλο
36 Απλοποίηση Αναδιοργάνωση
37 Δημιουργία AP στοιχείων
38 Εργαλεία Ψαλίδι & Μαχαίρι
39 Εργαλεία Ακρίβειας
40 Στρώσεις
41 Πρότυπες Στρώσεις
42 Εργασία με ομάδα
43 Δημιουργία Κειμένου
44 Τοποθέτηση Κειμένου σε διαδρομή
45 Εισαγωγή Κειμένου
46 Δημιουργία Οριογραμμών
47 Στιλ & Επεξεργασία Κειμένου
48 Στιλ & Επεξεργασία Παραγράφων
49 Ελεγχος Ορθογραφίας
50 Σημεία Στίξης
51 Ορισμός Στηλοθετών
52 Αναδίπλωση κειμένου
53 Σκιά Κειμένου
54 Κλίση Σκιάς Κειμένου
55 Προσθήκη Περιγράμματος σε χαρακτήρα
56 Δημιουργία Ακανόνιστων Σχημάτων
57 Δημιουργία Ανάγλυφων Χαρακτήρων
58 Παλέτα Pathfinder
59 Ανάμιξη
60 Εισαγωγή Εικόνων
61 Πινέλα
62 Παλέτα Brushes
63 Δημιουργία & Επεξεργασία Καλλιγραφικών Πινέλων
64 Δημιουργία & Επεξεργασία Καλλιτεχνικών Πινέλων
65 Δημιουργία & Επεξεργασία Πινέλου Μοτίβων
66 Δημιουργία & Επεξεργασία Πινέλων Διασποράς
67 Συνδυασμός Διαδρομών
68 Η Αδιαφάνεια
69 Δημιουργία Μάσκας Αδιαφάνειας
70 Δημιουργία Συμβόλων
71 Εργαλεία Wrap
72 Περιβάλλουσα
73 Εκτύπωση
74 Marks and Bleeds
75 Output

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Adobe Illustrator:


Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση, θα εισαχθείς στο περιβάλλον εργασίας του Adobe Illustrator, μαθαίνοντας την εργαλειοθήκη του εν λόγω λογισμικού. Αποκτώντας την κατάλληλη εξοικείωση με τις παλέτες του προγράμματος, θα είσαι σε θέση να χειρίζεσαι τις εντολές που ενσωματώνονται, όπως το άνοιγμα αρχείου, η αποθήκευση και οι προβολές, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Στόχος της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να γνωρίσεις την κατάσταση απεικόνισης, μαθαίνοντας τη δημιουργία απλών αντικειμένων και ελλείψεων αντικειμένων, όπως επίσης πολυγώνων, αστεριών και λάμψεων. Η δημιουργία ευθύγραμμων τμημάτων είναι μερικά από τα θέματα που πραγματεύονται οι ασκήσεις που συνοδεύουν το αντίστοιχο κεφάλαιο, στα πλαίσια της παρούσης εκπαιδευτικής συνάντησης.

Στόχος της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να δημιουργείς τόξα, έλικες και ορθογώνιο δικτύωμα, αφιερώνοντας χρόνο στις πρακτικές εφαρμογές. Οι εντολές της επιλογής και απο-επιλογής των αντικειμένων θα σου προσφέρουν την απαιτούμενη σχεδιαστική ευχέρεια, ενώ ιδιαίτερα χρήσιμο θα σου φανεί το εργαλείο μαγικό ραβδί-λάσο, στα πλαίσια της δημιουργικής σου παρέμβασης. Η εντολή επιλογής είναι ακόμη ένα θέμα με το οποίο θα κληθείς να ασχοληθείς με πληθώρα ασκήσεων και πρακτικών θεμάτων.

Στόχος της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να αποθηκεύεις, να μετονομάζεις και να διαγράφεις το έργο σου, καθώς επίσης και να ομαδοποιείς το κλείδωμα των αντικειμένων. Η απόκρυψη περιγράμματος επιλογής και η τακτοποίηση αντικειμένων είναι μερικά ακόμη από τα εργαλεία που θα σου φανούν χρήσιμα, στα πλαίσια της σχεδιαστικής διαδικασίας. Απλές εντολές όπως μετακίνηση, αντιγραφή και ευθυγράμμιση είναι το αντικείμενο της μελέτης των σχετικών κεφαλαίων, ενώ το γέμισμα των αντικειμένων είναι θέμα με το οποίο θα καταπιαστείς με σχετική πρακτική εφαρμογή.

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι το εργαλείο σταγονόμετρο και γέμισμα, προτού προχωρήσεις στην ανάμιξη των χρωμάτων γεμίσματος μεταξύ αντικειμένων. Η δημιουργία μοτίβων και ντεγραντέ είναι μερικά από τα θέματα που θα κληθείς να αφομοιώσεις τα πλαίσια της εκπαιδευτικής συνάντησης, μαθαίνοντας, στη συνέχεια, να χειρίζεσαι περιγράμματα και να προβαίνεις στους κατάλληλους μετασχηματισμούς.

Στόχος της 6ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι την παλέτα μετασχηματισμού, για να είσαι σε θέση να κατανοήσεις τη χρηστικότητα της λειτουργίας Transform Each (μετασχηματισμό εκάστου). Μαθαίνοντας να σχεδιάζεις και να επεξεργάζεσαι τα αντικείμενα του έργου σου, θα είσαι σε θέση να πραγματοποιείς εργασίες ανασχηματισμού γρήγορα και παραγωγικά. Αποκτώντας δε την απαιτούμενη δεξιοτεχνία στο μολύβι και στο πινέλο, θα μπορείς να κάνεις δημιουργικές παρεμβάσεις, προβαίνοντας, στην πορεία σε θέματα απλοποίησης αναδιοργάνωσης των σχεδιαστικών αντικειμένων, με τη βοήθεια πρακτικών θεμάτων. Ο χειρισμός του εργαλείου ψαλίδι και μαχαίρι είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθείς στο τελευταίο κεφάλαιο.

Στόχος της 7ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να χειρίζεσαι εύκολα τα εργαλεία ακριβείας και στρώσεων, ώστε να μπορέσεις να κατανοήσεις τις πρότυπες στρώσεις και την εργασία με ομάδα. Η δημιουργία κειμένου, η τοποθέτηση κειμένου σε διαδρομή και η εισαγωγή αυτού είναι ορισμένα από τα ζητήματα που θα σε απασχολήσουν κατά τη διάρκεια ενασχόλησης με τις ασκήσεις που συνοδεύουν τη σχετική εκπαιδευτική ύλη.

Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς οριογραμμές και να παρεμβαίνεις στο στιλ και στην επεξεργασία κειμένου. Το στιλ και η επεξεργασία παραγράφων θα σε απασχολήσουν στα κεφάλαια που ακολουθούν, ενώ χρόνο θα πρέπει να αφιερώσεις στον έλεγχο ορθογραφίας και στη σωστή χρήση των σημείων στίξης. Ο ορισμός στηλοθετών θα σε βοηθήσει να χωροθετείς το αντικείμενο της σχεδίασης εκεί όπου αυτό απαιτείται, ενώ με την αναδίπλωση του κειμένου, τη σκιά και και την κλίση σκιάς κειμένου θα μπορέσεις να επιτύχεις το αποτέλεσμα της αρεσκείας σου.

Στόχος της 9ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να προσθέτεις περίγραμμα σε χαρακτήρες και να δημιουργείς ακανόνιστα σχήματα για τις απαιτήσεις του έργου του οποίου έχεις επιληφθεί. Η χρησιμότητα δημιουργίας ανάγλυφων χαρακτήρων και χρήσης της παλέτας εντοπισμού της κατάλληλης διαδρομής, όπως επίσης και η λειτουργία της ανάμιξης και της εισαγωγής εικόνων είναι μερικά από τα θέματα που θα σε απασχολήσουν στα πλαίσια των σχετικών κεφαλαίων. Προτού ολοκληρώσεις την εκπαιδευτική συνάντηση, θα έχεις μάθει, επίσης, να εισαγάγεις εικόνες και να χρησιμοποιείς πινέλα, αφιερώνοντας χρόνο στις ασκήσεις που συνοδεύουν τις θεωρητικές εισηγήσεις.

Στόχος της 10ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι την παλέτα των πινέλων, όπως επίσης να δημιουργείς και να επεξεργάζεσαι καλλιγραφικά πινέλα και καλλιτεχνικά πινέλα. Μαθαίνοντας να δημιουργείς και να επεξεργάζεσαι πινέλα μοτίβων και πινέλα διασποράς, θα είσαι σε θέση να συνδυάζεις διαδρομές και να χρησιμοποιείς αδιαφάνεια στα έργα σου, εκμεταλλευόμενος τη δημιουργία μάσκας αδιαφάνειας και τις επιλογές που αυτή σου παρέχει.

Στην 11η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με τη δημιουργία συμβόλων στο έργο σου, ενώ θα μάθεις να χειρίζεσαι τα εργαλεία τυλίγματος και τη χρήση της λεγόμενης "περιβάλλουσας". "Παίζοντας" με τις επιλογές της εκτύπωσης, θα προχωρήσεις στα σημάδια και στη χρήση των εκροών στο σχεδιαστικό σου αποτέλεσμα. Παρακολουθώντας τις ασκήσεις που συνοδεύουν το κάθε κεφάλαιο, θα "οπλιστείς" με την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να μπορέσεις να εφαρμόσεις αυτά που μαθαίνεις συνδυαστικά.

Στόχος της προτελευταίας εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να δοκιμάσεις το βαθμό αφομοίωσης όσων έμαθες, μέσα από επαναληπτικά τεστ.

Στόχος της τελευταίας εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να κάνεις μια γενική επανάληψη και να αναλάβεις να φέρεις εις πέρας μια τελική εργασία, ολοκληρώνοντας τα μαθήματα του Adobe Illustrator.


•  Adobe Illustrator CC: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Ενδεικτικές Εισηγήσεις

Εισαγωγή

Εκκίνηση του Autocad και Περιβάλλον 3D Modeling.

Γνωριμία με το περιβάλλον Drafting & Annotation.

Γραμμές Εργαλείων Toolbars.

Εντολές Clean Screen & ribbon.

H λίστα βίντεο εισηγήσεων θα είναι πλήρως ανανεωμένη μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
Για δοκιμή ενδεικτικού demο, επισκεφθείτε μας στα γραφεία του Ομίλου FACEtoFACE σε ΑΘήνα, Δάφνη και Μαρούσι.
First slide First slide First slide
Third slide Third slide Third slide
Fourth slide Fourth slide Fourth slide

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο