Μαθήματα 3D Studio Max με παγκόσμια πιστοποίηση Autodesk®

Παρουσίαση

• 3D Studio Max, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

105

Ασκήσεις
Εφαρμογές

445Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση

Το μάθημα για το 3D Studio Max είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο πραγματοποιείται στις αδειοδοτημένες μονάδες της Αθήνας, Δάφνης και Αμαρουσίου του ομίλου FACEtoFACE®.


Mετά από την ολοκλήρωση των μαθημάτων σας αποκτάτε τη βεβαίωση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιθανή μοριοδότηση για τους φακέλους Αναπτυξιακών Προγραμμάτων(Ε.Σ.Π.Α.).

Σας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα Certiport του ομίλου μας, σε Αθήνα, Δάφνη, Μαρούσι, να αποκτήσετε τις παρακάτω πιστοποιήσεις:


  • 3D Studio Max | Autodesk Certified User
  • 3D Studio Max | Autodesk Certified Professional

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τις προϋποθέσεις, και τον τρόπο απόκτησης.

η πιστοποίηση της Autodesk® παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και αναγνωρίζεται σε Ελλάδα και Eξωτερικό.

Autodesk® Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training Centers της Autodesk® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Autodesk® στην Ελλάδα κατά ACI -από το 2015.

Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων.


Ο κ. Εξαρχόπουλος είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που κατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις. Αυτό διασφαλίζει την εξειδίκευση και την αξιοπιστία του ομίλου μας σε προγράμματα CAD και φωτορεαλισμού:


  • Autodesk ® | Autodesk Certified Instructor, από το 2015
  • Chaosgroup® | V-ray Licensed Trainer, από το 2016
  • McNeel® | Authorized Rhino Trainer, από το 2013

Το πρόγραμμα πιστοποιημένων εκπαιδευτών της Autodesk® παρέχει στους εκπαιδευτές το ύψιστο επίπεδο εκπαίδευσης στη χρήση λογισμικού της εταιρείας. Ο ακρογωνιαίος λίθος αριστείας του προγράμματος πιστοποίησης ACI εδράζεται στην παροχή υπηρεσιών προπονητικής (coaching), συμβουλευτικής (mentoring), αξιολόγησης και διαπίστευσης πρώτης ποιότητας στους καλύτερους εκπαιδευτές που μπορούν να διδάξουν τα προγράμματα της εταιρείας αποτελεσματικά. Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Το περιβάλλον του 3ds Max
2 Open, View Cube, Steering Wheels
3 Viewports
4 Εντολή Zoom
5 Orbit
6 Καθορισμός σχεδιαστικών μονάδων
7 Εργαλεία μέτρησης διαστάσεων
8 Επιλογή αντικειμένων
9 Configure User Paths
10 Δημιουργία νέου αρχείου
11 Εντολή Reset
12 Open – Saves - Auto backup
13 Εργαλείο Select and Move
14 Κλωνοποίηση αντικειμένων
15 Εντολή Select and Rotate
16 Εντολές κλιμάκωσης Scale
17 Scale Transform Type - In
18 Pivot
19 Transform Centers
20 Εργαλείο Array
21 Array κυκλική συστοιχία
22 Εντολή Mirror
23 Create Rectangle
24 Modify Rectangle
25 Τροποποιητής Extrude
26 Splines
27 Εντολές Circle, Ellipse, Arc και Donut
28 Δημιουργία Τομής
29 Δημιουργία κειμένου
30 Chamfer & Filet
31 Refine & Outline
32 Trim & Extend
33 Environment (Χρώμα φόντου σκηνής)
34 Environment (Εικόνα φόντου σκηνής)
35 Render – Πεδίο Area to Render
36 Render – Πεδία παραθύρου Render Frame
37 Έλξεις 2D (Πρώτο μέρος)
38 Έλξεις 2D (Δεύτερο μέρος)
39 Δημιουργία Βασικού αρχέτυπου Box
40 Segments (Πολυπλοκότητα αντικειμένων)
41 Δημιουργία Σφαίρας (Sphere)
42 Δημιουργία Κυλίνδρου (Cylinder)
43 Δημιουργία Δακτυλίου (Torus)
44 Δημιουργία Κώνου (Cone)
45 Δημιουργία Σωλήνα (Tube)
46 Δημιουργία Πυραμίδας (Pyramid)
47 Όνομα και χρώμα αντικειμένων
48 Μετατροπή αντικειμένου σε επεξεργάσιμο πλέγμα
49 Επιλογή υποαντικειμένων πλέγματος
50 Μέθοδοι επιλογής
51 Μετασχηματισμός πλέγματος
52 Εντολή Chamfer σε ακμές και κορυφές
53 Έλξεις Snap 3 (Μέρος πρώτο)
54 Έλξεις Snap 3 (Μέρος δεύτερο)
55 Έλξη περιστροφής
56 Εντολή Boolean
57 Εντολή Pro Boolean
58 Τροποποίηση αντικειμένων
59 Τροποποιητής Extrude
60 Τροποποιητής Bend
61 Τροποποιητής Twist
62 Τροποποιητής Taper
63 Τροποποιητής Lathe
64 Τροποποιητής Slice
65 Τροποποιητής Skew
66 Import
67 Εισαγωγή Import Link
68 Δημιουργία τρισδιάστατης κατοικίας (Μέρος Α)
69 Δημιουργία τρισδιάστατης κατοικίας (Μέρος Β)
70 Απόκρυψη αντικειμένων (Hide)
71 Δημιουργία Τοίχου
72 Επεξεργασία παραμέτρων τοίχου (Μέρος πρώτο)
73 Επεξεργασία παραμέτρων τοίχου (Μέρος δεύτερο)
74 Δημιουργία παραθύρων
75 Παράμετροι παραθύρων
76 Τοποθέτηση παραθύρων
77 Δημιουργία Πόρτας
78 Τοποθέτηση Πόρτας
79 Δημιουργία σκάλας (Μέρος Πρώτο)
80 Δημιουργία σκάλας (Μέρος Δεύτερο)
81 Τοποθέτηση Καμερών
82 Παράμετροι Κάμερας
83 Εντολή Loft
84 Δημιουργία Φυλλωμάτων
85 Railing Objects
86 Εισαγωγή αρχείου Revit στο 3D Studio Max
87 Δημιουργία ενός Τυπικού Υλικού Diffuse - Specular level - Glossiness
88 Εφαρμογή ενός Υλικού σε ένα Αντικείμενο
89 Αποθήκευση ενός Υλικού σε μια Βιβλιοθήκη
90 Φόρτωση ενός Υλικού από ένα Αντικείμενο και δημιουργία νέας θέσης υλικού
91 Δημιουργία Υλικού από Φωτογραφία
92 Αλλαγή του τύπου Υλικού και άνοιγμα της Mtl Library
93 UVW Map Modifier (Μέρος 1ο)
94 UVW Map Modifier (Μέρος 2ο)
95 Δημιουργία Τυπικών Αντικειμένων Φωτός
96 Τροποποίηση της Έντασης του Φωτισμού και του Χρώματος του
97 Δημιουργία Omni
98 Ρύθμιση του ενεργού σημείου ενός Φωτός
99 Ρύθμιση της τιμής Attenuation
100 Ρύθμιση της τιμής Decay
101 Δημιουργία SunLight
102 Τρόπος modify Sunlight
103 Δημιουργία Photometric
104 Δημιουργία Photometric Parameter
105 Photometric Parameters (Μέρος 2ο)

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του 3D Studio Max:


Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι μια πρώτη γνωριμία με το λογισμικό του 3Ds Max, αποκτώντας την επιδιωκόμενη εξοικείωση με τις λειτουργίες Open, View Cube και Steering Wheels. Κατανοώντας τη χρήση των viewports και την εστίαση μέσω zoom, μπορείς να προχωρήσεις σε εργαλεία χειρισμού όπως Orbit, εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες καθορισμού των σχεδιαστικών μονάδων και τα εργαλεία μέτρησης διαστάσεων στο έπακρο.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα έχεις τη δυνατότητα να μάθεις περισσότερα για την επιλογή αντικειμένων και διαδικασίες ρύθμισης των User Paths, προτού ξεκινήσεις να δημιουργείς ένα νέο αρχείο. Κατανοώντας τη λειτουργία του Reset, του Open-Saves και Auto backup, θα είσαι σε θέση να περάσεις στη χρήση του εργαλείου Select and Move και στην εντολή clone αντικειμένων.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με την εντολή Select and Rotate, προτού περάσεις σε εργασίες χρήσης κλίμακας και στο παράθυρο Scale Transform Type-In. Αξιοποιώντας την εργαλειοθήκη Axis Constraints, θα μπορέσεις να κατανοήσεις εργαλείο όπως το Pivot για τις σχεδιαστικές σου ανάγκες. Τα κεφάλαια συνοδεύονται από πληθώρα πρακτικών παραδειγμάτων για την πλήρη κατανόηση της ύλης.

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις στα Transform Centers και σε εργαλεία όπως το Array και Array κυκλικής συστοιχίας, για να μπορέσεις να αφομοιώσεις τις χρήσεις πιο σύνθετων εντολών όπως Mirror και προσθήκης εικόνας φόντου σε Viewport με επιτυχία. Μαθαίνοντας να δημιουργείς απλά σχήματα όπως Rectangle και να τα μορφοποιείς, θα είσαι ένα βήμα πιο κοντά στην εξοικείωσή σου με τις βασικές λειτουργίες του προγράμματος.

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις περισσότερα για τη δημιουργία εργαλειοθηκών Toolbars και για τον τροποποιητή Extrude, αξιοποιώντας τις Splines και μετατρέποντας σημεία κορυφών για να δώσεις μορφή στα σχήματά σου. Περνώντας, στη συνέχεια, στη δημιουργία πιο σύνθετων σχημάτων, θα μπορέσεις να κατανοήσεις επαρκώς εντολές όπως Circle, Ellipse, Arc και Donuc και πού μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα σχεδιαστικό έργο. Η ενότητα κλείνει με την εξοικείωση με τις εντολές Ngon, Star, Helix και Egg.

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις στη δημιουργία τομής, ενώ θα μάθεις να εισαγάγεις κείμενο στα έργα σου. Αξιοποιώντας το Bevel Modifier και το Editable Spline, θα μπορέσεις να περάσεις σε εντολές Attach & Detach, Break & Connect και Chamfer & Filet για την τροποποίηση των σχημάτων που θα έχεις μάθει να δημιουργείς. Αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στα πρακτικά παραδείγματα και στις ασκήσεις, θα είσαι σε θέση να αξιοποιήσεις τις εντολές αποτελεσματικά.

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να τροποποιείς σχήματα με εντολές όπως Refine & Outline, καθώς και να αξιοποιείς τις λογικές πράξεις μεταξύ των καμπυλών με την εντολή Boolean. Αποκτώντας την απαιτούμενη ευχέρεια στην εντολή Trim & Extend και μαθαίνοντας να ορίζεις την πρώτη κορυφή του σχήματος, θα είσαι σε θέση να επιλέγεις το κατάλληλο Environment ως χρώμα ή εικόνα φόντου της σκηνής που δημιουργείς. Η ενότητα κλείνει με την εκμάθηση του Render και του πεδίου Area to Render.

Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις περισσότερα για τη λειτουργία του Render, αποκτώντας εξοικείωση με τα πεδία του παραθύρου Render Frame, του Render Setup και των Radial & Rectangular Shapes. Αξιοποιώντας τις λειτουργίες των έλξεων 2D, θα μπορέσεις να κατανοήσεις θέματα δημιουργίας βασικού αρχέτυπου Box επαρκώς.

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι τα segments του σχήματός σου, κατανοώντας επαρκώς θέματα πολυπλοκότητας των αντικειμένων. Μαθαίνοντας να δημιουργείς σφαίρες, κυλίνδρους, δακτύλιους και κώνους, θα είσαι σε θέση να περάσεις στη δημιουργία γεώσφαιρας και σωλήνα. Αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στις ασκήσεις, θα έχεις την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις στην ύλη.

Στη 10η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς σχήματα πυραμίδας, τσαγιέρας, καθώς και να χειρίζεσαι Extended Primitives, δημιουργώντας Chamfer Box. Τα Extended Primitives Capsule, Spindle, OilTank, Prism, ChamerCyl, Gengon και άλλα είναι μερικά από τα σύνθετα σχήματα με τα οποία θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς δημιουργικά. Το όνομα και η απόδοση χρώματος στα αντικείμενα είναι μερικές από τις λειτουργίες με τις οποίες ολοκληρώνεται η εν λόγω ενότητα.

Στην 11η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να μετατρέπεις αντικείμενα σε επεξεργάσιμα πλέγματα και να επιλέγεις υποαντικείμενα πλέγματος, περνώντας, στη συνέχεια, σε μεθόδους επιλογής και μετασχηματισμού υποαντικειμένων. Κάνοντας ορθή χρήση των εντολών Attach & Detach, Welding & Break και Chamfer σε ακμές και σε κορυφές, θα μπορέσεις να αντιληφθείς τη χρησιμότητα των εν λόγω εργαλείων στην πράξη.

Στη 12η εκπαιδευτική συνάντηση θα εξοικειωθείς με τις εντολές Extrude & Bevel, Delete και Create, ώστε να έχεις την απαιτούμενη ευχέρεια στη σχεδίαση αντικειμένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που σου ανατίθενται. Μαθαίνοντας να μετατρέπεις ένα αντικείμενο πλέγματος σε επεξεργάσιμο, πολυγωνικό αντικείμενο, θα είσαι σε θέση να περάσεις σε εργασίες επιλογής υποαντικειμένου Border και να χρησιμοποιείς τις εντολές Shrink & Glow, Ring & Loop και Insert Vertex and Remove. Ολοκληρώνοντας δε τις ασκήσεις που συνοδεύουν την ύλη, θα κατανοήσεις τις δυνατότητες που σου δίνει το εν λόγω πρόγραμμα στις σχεδιαστικές σου εργασίες.

Στη 13η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς τις εντολές Create Shape, Cap και Outline, καθώς και πιο σύνθετες εντολές όπως Inset και Extrude, Hinge & Hinge From Edge, προτού περάσεις σε παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής της εντολής Extrude Along Spline στην πράξη.

Στη 14η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με τις έλξεις Snap 3, Snap 2.5 και τις εντολές περιστροφής, Boolean και Pro Boolean, μαθαίνοντας περισσότερα για τους ποικίλους τρόπους τροποποίησης των αντικειμένων που σχεδιάζεις. Αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στις ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής, θα είσαι σε θέση να αντιληφθείς τη χρησιμότητα των αναφερόμενων εντολών στην πράξη.

Στη 15η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς τους τροποποιητές Extrude, Bend, Twist, Taper, Noise, Lathe και Ripple, μαθαίνοντας τις διαφορές στο αποτέλεσμα που αποδίδουν στο σχεδιαστικό σου έργο.

Στη 16η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις σε πιο σύνθετους Modifiers, όπως είναι ο Wave, o Path Deform, Slice, Melt και Turbo Smooth για το βέλτιστο αποτέλεσμα των σχεδιαστικών σου ενεργειών. Οι ασκήσεις που συνοδεύουν την ύλη σου παρέχουν τη δυνατότητα να πειραματιστείς με τους Modifiers επαρκώς.

Στη 17η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς τους τροποποιητές Relax, Spherify, Shell και MultiRes για ευελιξία και απόδοση πλούσιας ανάλυσης στα σχεδιαστικά σου αντικείμενα. Η ενότητα κλείνει με τον τροποποιητή Affect Region και με τις περιπτώσεις στις οποίες έχει εφαρμογή.

Στη 18η εκπαιδευτική συνάντηση θα έχεις την ευκαιρία να κατανοήσεις το πεδίο εφαρμογής των τροποποιητών Flex, Symmetry, Skew, Tesselate, Mesh Smooth, STL-Chek & Cap Holes και Normal και τη χρήση τους σε πιο σύνθετες εργασίες σχεδίασης, μελετώντας τα κεφάλαια 112 έως 118 της ύλης.

Στη 19η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι τους Modifiers FFD, X Form, Squeeze, Bevel, Cloth και να διαχειρίζεσαι τους Modifiers, προτού περάσεις στη χρήσιμη λειτουργία του Import για την εισαγωγή αντικειμένων στη σκηνή που δημιουργείς.

Στην 20η εκπαιδευτική συνάντηση θα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις Import Link, για να περάσεις, στη συνέχεια, σε εργασίες δημιουργίας τρισδιάστατης κατοικίας, κατανοώντας τις λειτουργίες απόκρυψης και παγώματος αντικειμένων επαρκώς.

Στην 21η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς τοίχους, να επεξεργάζεσαι τις παραμέτρους τους, αλλά και να δημιουργείς και να τοποθετείς παράθυρα και πόρτες. Μαθαίνοντας τις εντολές που σχετίζονται με αυτό το project, θα είσαι σε θέση να χειρίζεσαι το 3Ds Max στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου project επιτυχώς.

Στην 22η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς σκάλα και να χειρίζεσαι εντολές όπως Loft και Foliage για να προσδώσεις την απαιτούμενη λεπτομέρεια στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο του έργου σου. Κατανοώντας τη λειτουργία της κίνησης και της προσθήκης καμερών, θα είσαι σε θέση να αξιοποιείς τις δυνατότητες του προγράμματος σε πιο σύνθετα και επαγγελματικά πλαίσια.


•  3D Studio Max 2019: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


Όλοι οι σπουδαστές μας αποκτούν δωρεάν το γνήσιο εκπαιδευτικό λογισμικό 3D Studio Max 2019 της Autodesk®

συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος καθώς και της έκδοσης του λογισμικού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Ενδεικτικές Εισηγήσεις

Εισαγωγή

Εκκίνηση του Autocad και Περιβάλλον 3D Modeling.

Γνωριμία με το περιβάλλον Drafting & Annotation.

Γραμμές Εργαλείων Toolbars.

Εντολές Clean Screen & ribbon.

H λίστα βίντεο εισηγήσεων θα είναι πλήρως ανανεωμένη μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
Για δοκιμή ενδεικτικού demο, επισκεφθείτε μας στα γραφεία του Ομίλου FACEtoFACE σε ΑΘήνα, Δάφνη και Μαρούσι.
First slide First slide First slide
Third slide Third slide Third slide
Fourth slide Fourth slide Fourth slide

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο