Μαθήματα AutoCAD 2D με παγκόσμια πιστοποίηση Autodesk®

Παρουσίαση

• AutoCAD 2D, για πλήρη ενημέρωση για το μάθημα, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

86

Ασκήσεις
Εφαρμογές

477

Υποχρεωτικά
Σχέδια

25

Επαναληπτικές
Ασκήσεις

74• Εξουσιοδοτημένα εκπαιδευτικά κέντρα Autodesk® :

Ο Όμιλος FACEtoFACE είναι ο μόνος που διαθέτει 3 ιδιόκτητα επίσημα εκπαιδευτικά κέντρα, σε Αθήνα, Δάφνη και στο Μαρούσι, διασφαλίζοντας την επιλογή σας.


FACEtoFACE® Αθήνας


Siteid:
ΕΜ303471

2103803806


FACEtoFACE® Δάφνης


Siteid:
ΕΜ303861

2109761101


FACEtoFACE® Αμαρουσίου


Siteid:
ΕΜ303862

2108026216

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

Πιστοποίηση

Το μάθημα για το AutoCAD 2D είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο πραγματοποιείται στις αδειοδοτημένες μονάδες της Αθήνας, Δάφνης και Αμαρουσίου του ομίλου FACEtoFACE®.


Mετά από την ολοκλήρωση των μαθημάτων σας αποκτάτε τη βεβαίωση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιθανή μοριοδότηση για τους φακέλους Αναπτυξιακών Προγραμμάτων(Ε.Σ.Π.Α.).

Σας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα Certiport του ομίλου μας, σε Αθήνα, Δάφνη, Μαρούσι, να αποκτήσετε τις παρακάτω πιστοποιήσεις:


  • AutoCAD | Autodesk Certified User
  • AutoCAD | Autodesk Certified Professional

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τις προϋποθέσεις, και τον τρόπο απόκτησης.

η πιστοποίηση της Autodesk® παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του μαθήματος, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και αναγνωρίζεται σε Ελλάδα και Eξωτερικό.

Autodesk® Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training Centers της Autodesk® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Autodesk® στην Ελλάδα κατά ACI -από το 2015. Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων.


Ο κ. Εξαρχόπουλος είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που κατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις. Αυτό διασφαλίζει την εξειδίκευση και την αξιοπιστία του ομίλου μας σε προγράμματα CAD και φωτορεαλισμού:


  • Autodesk ® | Autodesk Certified Instructor, από το 2015
  • Chaosgroup® | V-ray Licensed Trainer, από το 2016
  • McNeel® | Authorized Rhino Trainer, από το 2013

Το πρόγραμμα πιστοποιημένων εκπαιδευτών της Autodesk® παρέχει στους εκπαιδευτές το ύψιστο επίπεδο εκπαίδευσης στη χρήση λογισμικού της εταιρείας. Ο ακρογωνιαίος λίθος αριστείας του προγράμματος πιστοποίησης ACI εδράζεται στην παροχή υπηρεσιών προπονητικής (coaching), συμβουλευτικής (mentoring), αξιολόγησης και διαπίστευσης πρώτης ποιότητας στους καλύτερους εκπαιδευτές που μπορούν να διδάξουν τα προγράμματα της εταιρείας αποτελεσματικά. Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή-Πρακτική
2 Εκκίνηση του Autocad και Περιβάλλον 3D Modeling
3 Γνωριμία με το περιβάλλον Autocad Classic
4 Γραμμές Εργαλείων Toolbars
5 Περιοχή Εντολών Command Line
6 Εντολές Clean Screen & ribbon
7 Ρυθμίσεις Οθόνης Καρτέλας Display
8 Εμφάνιση Απόκρυψη Δημιουργία Μετονομασία Διαγραφή Παλετών
9 Τοποθέτηση εικονιδίων μέσα σε Νέα Παλέτα
10 Τρόποι Εκτέλεσης εντολών
11 Σχεδίαση με την μέθοδο Κατεύθυνση και απόσταση
12 Εντολή erase
13 Εντολές oops undo redo
14 Εντολή offset
15 Εντολή fillet
16 Εντολή Chamfe
17 Εντολή Trim
18 Εντολή Extent
19 New Open Save Properties
20 Ταυτόχρονη εμφάνιση αρχείων
21 Απόλυτες Καρτεσιανές Συντεταγμένες
22 Σχετικές Καρτεσιανές Συντεταγμένες
23 Πολικές Συντεταγμένες
24 Ένδειξη Συντεταγμένων
25 Εντολή Regen
26 Εντολή dragmode
27 Βοηθήματα Σχεδίασης Snap Spacing
28 Καρτέλα Polar snap
29 Καρτέλα Dynamic Input
30 Σημεία Έλξης Καρτέλα objectSnap
31 Εντολή Limits
32 Εντολή Units
33 Function Keys
34 Εντολή Layer
35 Εντολή Properties
36 Εντολή Zoom
37 Εντολή Pan
38 Εντολή Point
39 Εντολή Circle
40 Εντολή Arc
41 Εντολή Construction Line Xline
42 Εντολή Ray
43 Εντολή Polyline
44 Εντολή Polyline Arc
45 Εντολή Polyline Center Angle Direction
46 Εντολή Polyline Line Cirlce
47 Εντολή Polyline Width
48 Εντολή Ellipse
49 Εντολή Polygon
50 Εντολή Rectangle
51 Εντολή Dount
52 Εντολή Pickbox
53 ffsetgaptype
54 Εντολή Fillet μενού Modify
55 Εντολή Chamfer μενού Modify
56 Εντολή Break μενού Modify
57 Εντολή Join μενού Modify
58 Εντολή TextSingle
59 Εντολή Mtext Διαμόρφωση Παραγράφων
60 Εντολή StyleText
61 Εντολή Table
62 Εντολή Hatch
63 Εντολή Hatch Μέσα σε Περιοχές
64 Dimension
65 Quick Dimension
66 Εντολή Dimension Style
67 Εργαλειοθήκη Inqury
68 Εντολή Ad center μεταφορά μη γεωμετρικών στοιχείων
69 Εισαγωγή έτοιμων Block
70 Δημιουργία Νέων Block
71 Η εντολή Wblock
72 Προσθήκη πληροφοριών σε Block
73 Αλλαγή Ιδιοτήτων Block
74 Η εντολή Refedit
75 Εντολή Scale
76 Εντολή Array
77 Εντολή Lengthen
78 Εντολή Divide
79 Εντολή Measure
80 Εντολή Spline-SplineEdit
81 Εντολή Explode
82 Εντολή Stretch
83 Εντολή Mirror
84 Διατάξεις εκτύπωσης
85 Εκτύπωση
86 Vports

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του AutoCAD 2D:


Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι μια πρώτη γνωριμία με το λογισμικό μέσα από ανάθεση πρακτικών θεμάτων. Μαθαίνοντας το περιβάλλον και τις γραμμές εργαλείων του AutoCAD, θα εξοικειωθείς με το χώρο του modeling και θα αποκτήσεις αυτοπεποίθηση αρχικά στη χρήση απλών και βασικών εντολών του AutoCAD Classic. Γνωρίζοντας τις ενέργειες που επιτρέπει η περιοχή εντολών Command Line και κατανοώντας τις εντολές καθαρισμού οθόνης και χρήσης της κορδέλας, θα προχωρήσεις στις ρυθμίσεις που επιτρέπει η καρτέλα Display και θα "πειραματιστείς" με απλές εργασίες όπως εμφάνιση, απόκρυψη, δημιουργία και μετονομασία διαγραφής παλετών. Σε όλα τα προβλεπόμενα εκπαιδευτικά κεφάλαια θα είσαι σε θέση να αφομοιώσεις τη διδασκόμενη ύλη μέσα από πρακτικά παραδείγματα.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με πιο σύνθετα εργαλεία εισαγωγής εικονιδίων και θα μάθεις τους ποικίλους τρόπους εκτέλεσης εντολών μέσα από πρακτικά παραδείγματα. Μαθαίνοντας τη σχεδίαση με τη μέθοδο κατεύθυνση και απόσταση και κατανοώντας τη χρήση εντολών αναίρεσης και offset, fillet και chamfer, θα μπεις περισσότερο στο "κλίμα" και στη φιλοσοφία χρήσης του προγράμματος, έτσι ώστε να είσαι σε θέση να τις χρησιμοποιείς μετέπειτα με συνδυαστικό και αποτελεσματικό τρόπο. Οι ασκήσεις θα σε βοηθήσουν να μάθεις να εφαρμόζεις τις εντολές που θα διδαχθείς για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα διδαχθείς εντολές επεξεργασίας εικόνας όπως Trim, Extent αλλά και βασικές εντολές δημιουργίας, ανοίγματος και αποθήκευσης ιδιοτήτων. Επιλύοντας σύντομα και εύληπτα πρακτικά παραδείγματα με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του κάθε κεφαλαίου, θα μπορείς να εφαρμόζεις ταυτόχρονη εμφάνιση αρχείων, καθώς και να χειρίζεσαι απόλυτες και σχετικές καρτεσιανές συντεταγμένες πάνω στο σχεδιαστικό έργο που υλοποιείς. Επαναληπτικά σχέδια θα σου ανατεθούν πάνω στις πολικές συντεταγμένες, ενώ αρκετό υλικό προσφέρεται για την κατανόηση της χρησιμότητας που σου παρέχεται μέσα από την ένδειξη συντεταγμένων.

Η 4η εκπαιδευτική συνάντηση έρχεται ως επιστέγασμα της πρώτης εξοικείωσης που θα έχεις αποκτήσει στα προηγούμενα κεφάλαια, μαθαίνοντας να χρησιμοποιείς εντολές όπως η Regen και η Dramode, επιλύοντας αντίστοιχα πρακτικά παραδείγματα και ασκήσεις. Μαθαίνοντας τις δυνατότητες που σου παρέχουν τα βοηθήματα σχεδίασης snap spacing και οι καρτέλες Polar snap και Dynamic Input, θα είσαι σε θέση να προχωρήσεις στην κατανόηση θεμάτων που άπτονται των σημείων έλξης στην καρτέλα objectsnap, ώστε, έπειτα, να αφομοιώσεις τις εντολές ορίων και μονάδων μέσα από ασκήσεις πρακτικών εφαρμογών. Ολοκληρώνοντας επιτυχώς τα θέματα που εντάσσονται στα κεφάλαια της εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μπορέσεις να περάσεις σε πιο σύνθετα εργαλεία του AutoCAD, έχοντας κατανοήσει βασικές εντολές.

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση, θα ασχοληθείς με ασκήσεις μετά την παρακολούθηση εργαλείων όπως τα function keys και επαναληπτικά σχέδια στην εντολή των στρώσεων (layer), κατανοώντας τη λειτουργικότητα προσαρμογής των ιδιοτήτων και εντολές όπως zoom, pan, point και circle, έτσι ώστε να αποκτήσεις εξοικείωση με την πλοήγηση στο περιβάλλον ενός σχεδιαστικού έργου. Μέσα από την παρακολούθηση πρακτικών εφαρμογών που ακολουθούν στη διδασκόμενη ύλη και με την ενασχόληση με τις ασκήσεις, θα έχεις την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να προχωρήσεις στην επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση χωρίς κενά.

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με πρακτικά θέματα και επαναληπτικά σχέδια πάνω στην εντολή τόξου, καθώς και στην εντολή κατασκευής Xline. Μαθαίνοντας να χρησιμοποιείς τις εντολές ακτίνας, Polyline και Polyline Arc, θα είσαι σε θέση να κατανοήσεις πρακτικές εφαρμογές χρήσης ορισμένων από τα πιο βασικά εργαλεία του σχεδιαστικού προγράμματος. Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα ασχοληθείς με τις εντολές Polyline Center Angle Direction, Polyline Line Circle και Polyline Width, ώστε να αναλάβεις έπειτα να χειριστείς και ελλειψοειδείς σχηματισμούς, πάντα με τα απαιτούμενα πρακτικά θέματα για την ομαλή μετάβαση στα εκπαιδευτικά θέματα που θα ακολουθήσουν.

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι πιο σύνθετα σχήματα όπως πολύγωνα αλλά και ορθογώνια παραλληλόγραμμα, ενώ θα μάθεις να χρησιμοποιείς εντολές όπως η Dount και η Pickbox μέσα από την ενασχόληση με πρακτικές ασκήσεις. Κατανοώντας τη χρήση του ffsetgaptype και την εντολή Fillet στο μενού Modify, θα μπορέσεις να προχωρήσεις στις Chamfer μενού Modify και Break μενού Modify, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις τις κατάλληλες προσαρμογές στο σχεδιαστικό έργο που έχεις αναλάβει. Αφιερώνοντας χρόνο στην κατανόηση των πρακτικών εφαρμογών μέσα από τις ασκήσεις, θα μάθεις να υλοποιείς ένα έργο, εφαρμόζοντας τις εντολές συνδυαστικά για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι εντολές όπως η Join μενού Modify και Textsingle, ενώ μέσα από την ενασχόληση με τις ασκήσεις, θα μπορέσεις να καταλάβεις τη χρησιμότητα των εργαλείων διαμόρφωσης παραγράφων με Mtext και StyleText. Με τις εντολές Table, Hatch και Hatch μέσα σε περιοχές, θα είσαι σε θέση να περάσεις σε πιο σύνθετα εργαλεία, "παίζοντας", στην πορεία, με τις διαστάσεις του έργου. Οι ασκήσεις που συνοδεύουν κάθε εκπαιδευτικό κεφάλαιο έρχονται να συμπληρώσουν τη διδασκόμενη ύλη ώστε να περάσεις με αυτοπεποίθηση στην ύλη της επόμενης εκπαιδευτικής συνάντησης.

Η 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις την πρακτική εφαρμογή της ταχείας διάστασης (Quick Dimension) και του στιλ της διάστασης. Μέσα από την εκμάθηση χρήσης της εργαλειοθήκης Inqury και τη χρήση της εντολής Ad center για μεταφορά μη γεωμετρικών στοιχείων, θα μπορέσεις να περάσεις στην εισαγωγή έτοιμων block, κατανοώντας, έπειτα, εντολές όπως η WBlock, αλλά και η προσθήκη πληροφοριών σε Block για τον εμπλουτισμό του σχεδιαστικού έργου. Μέσα από την ενασχόληση με τα προβλεπόμενα θέματα της ύλης, θα μπορέσεις να χειριστείς αποτελεσματικά το έργο που υλοποιείς.

Κατά τη 10η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μπορέσεις να αλλάζεις τις ιδιότητες στα Block και θα σου ανατεθούν πρακτικά θέματα για την εντολή Refedit. Οι εντολές Scale, Array και Lengthen θα σου επιτρέψουν να πειραματιστείς με την κλίμακα, τη σειρά και το μήκος του έργου σου, ενώ ασκήσεις θα αναλάβεις να παρακολουθήσεις και πάνω σε εντολές διαίρεσης (divide), μέτρησης (measure) και spline-splineEdit. Σε όλα τα εκπαιδευτικά κεφάλαια, η ύλη συνοδεύεται από τα απαιτούμενα πρακτικά θέματα ώστε να μπορέσεις να εξοικειωθείς απόλυτα με τη χρηστικότητα κάθε εργαλείου.

Στα πλαίσια της 11ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα ασχοληθείς με την εντολή έκρηξης (Explode) και τραβήγματος (stretch), ώστε να περάσεις σε εντολές όπως η Mirror και να καταπιαστείς με τις διατάξεις εκτύπωσης. Μέσα από την παρακολούθηση άσκησης πάνω στην εκτύπωση, θα μάθεις πώς να αποφεύγεις συχνά λάθη, γλιτώνοντας περιττό κόστος και χρόνο. Η εκπαιδευτική συνάντηση ολοκληρώνεται με το κεφάλαιο πάνω στα Vports και αρκετές ασκήσεις κατανόησης.

Η 12η εκπαιδευτική συνάντηση έρχεται ως επιστέγασμα των προηγούμενων συναντήσεων, με μια γενική επανάληψη πάνω στα θέματα της διδαχθείσης ύλης. Τα μαθήματα ολοκληρώνονται με μια τελική εργασία, μέσα από την πραγματοποίηση της οποίας ο σπουδαστής οδηγείται στην παγκόσμια πιστοποίηση της Autodesk®.


•  AutoCAD 2D 2019: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες

•  Ζώνες Παρακολούθησης:


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν extra ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Ενδεικτικές Εισηγήσεις

Εισαγωγή

Εκκίνηση του Autocad και Περιβάλλον 3D Modeling.

Γνωριμία με το περιβάλλον Drafting & Annotation.

Γραμμές Εργαλείων Toolbars.

Εντολές Clean Screen & ribbon.

H λίστα βίντεο εισηγήσεων θα είναι πλήρως ανανεωμένη μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
Για δοκιμή ενδεικτικού demο, επισκεφθείτε μας στα γραφεία του Ομίλου FACEtoFACE σε ΑΘήνα, Δάφνη και Μαρούσι.
First slide First slide First slide
Third slide Third slide Third slide
Fourth slide Fourth slide Fourth slide

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος μαθήματος.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.
Eπαγγελματικά μαθήματα, με παγκόσμιες πιστοποιήσεις
Προηγούμενο Επόμενο